ĐIỂM KẾT THÚC MÔN CÔNG NGHỆ GIÀY 1 LỚP THẦY PHỤNG

Khoa CN Da Giày xin thông báo đến các bạn SV điểm kết thúc môn Công nghệ Giày 1 lớp thầy Phụng.

Mọi thắc mắc xin liên hệ trực tiếp với thầy Phụng trước ngày 24/01/2018.

Trân trọng!

 

ĐIỂM KẾT THÚC HỌC PHẦN CÁC MÔN THỰC TẬP LỚP CÔ LIÊN

Khoa CN Da Giày xin thông báo điểm kết thúc học phần các môn thực hành lớp cô Liên.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ trực tiếp với cô Liên trước 12h, ngày 24/1/2018.

Trân trọng!

THÔNG BÁO ĐIỂM PHÚC KHẢO

Khoa CN Da Giày xin thông báo điểm phúc khảo như sau:

****Môn Nguyên vật liệu Giày:

1. Phan Thị Huỳnh Như - điểm cũ 4.9 - điểm đã điều chỉnh 5.0

****Môn Xây dựng quy trình công nghệ:

1. Trần Thị Trúc Linh - điểm cũ 6.4 - điểm đã điều chỉnh 7.4

2. Nguyễn Thị Mỹ Linh - điểm cũ 6.4 - điểm đã điều chỉnh 7.4

Trân trọng!

ĐIỂM KẾT THÚC MÔN KỸ THUẬT CUNG ỨNG VÀ PHÂN PHỐI LỚP CÔ TUYỀN

Khoa CN Da Giày xin thông báo điểm kết thúc môn kỸ THUẬT CUNG ỨNG VÀ PHÂN PHỐI lớp Thầy Quốc.

Mọi thắc mắc xin liên hệ trực tiếp tại văn phòng Khoa.

Trân trọng!

ĐIỂM KẾT THÚC MÔN XÂY DỰNG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHỆ NHÓM CÔ TUYỀN

Khoa CN Da Giày xin thông báo điểm kết thúc môn Xây dựng quá trình công nghệ nhóm cô Tuyền.

Mọi thắc mắc xin liên hệ trực tiếp với cô Tuyền vào thứ 2, ngày 22/01/2018.

Trân trọng!