Đội ngũ nhân sự

Hiện tại nhân sự của Khoa bao gồm 6 giảng viên và 1 nhân viên chuyên trách.

 
22          
23          
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ

HỌC VỊ

GHI CHÚ Xem chi tiết
1  Cô Võ Quỳnh Liên  P. Trưởng Khoa Thạc sĩ   0918061886  
2  Thầy Huỳnh Lê Quốc  Giảng viên Tiến sĩ   0989760884  
3  Thầy Phạm Minh Phụng  Giảng viên  Thạc sĩ   0919956230  
4  Cô Huỳnh Thị Mộng Tuyền  Giảng viên  Thạc sĩ   0907743362  
5  Thầy Vũ Tiến Hiếu  Giảng viên  Thạc sĩ    0984700427  
6  Thầy Nguyễn Văn Tuấn  Giảng viên Thạc sĩ    0919222491  
7  Cô Hoàng Thị Bích Phương  Giáo vụ      
8          
9          
10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          
17          
18          
19          
20          
21